Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting - WVA

WVA - Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting

Afdrachtvermindering Onderwijs

Sinds 1996, ongeveer gelijktijdig met de vorming van de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) bestaat de Afdrachtvermindering Onderwijs als onderdeel van de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen (WVA).

Doel van de Afdrachtvermindering Onderwijs is het stimuleren van organisaties tot het aanbieden van leer(werk)plekken in de organisatie. Werkgevers krijgen voor duale plekken een maximale aftrek van de loonbelasting van € 2.708,- per leerling per jaar en bij een dienstverband korter dan 36 uur per week is dit bedrag evenredig lager. Bij leerlingen jonger dan 25 jaar dient het loon lager te zijn dan het zogenaamde toetsloon, 130% van het minimumloon.

De WVA bestaat sinds januari 1996. Vanaf de invoering van de regeling heeft een verbreding van de toepassing plaatsgevonden. Aanvankelijk gold de WVA alleen voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het MBO en AIO’s en OIO’s in het wetenschappelijk onderwijs. De werking is echter uitgebreid tot duale trajecten bij andere onderwijssoorten: HBO duale studenten (sinds 1997) en leerwerktrajecten van het VMBO (sinds 2001). Vanaf 2006 is toepassing tevens mogelijk voor de beroepsopleidende leerweg (BOL of stagiaires) op niveau 1 en 2.

Een bijzondere groep binnen de Afdrachtvermindering Onderwijs zijn ex-werklozen. Een werkgever die een voormalig werkloze schoolt tot startkwalificatie kan een extra korting op de loonbelasting toepassen. Een startkwalificatie is bereikt bij het behalen van een HAVO- of VWO- diploma of een diploma op MBO-2 niveau. Vanaf 2002 is het mogelijk om de Afdrachtvermindering Onderwijs ‘Startkwalificatie’ toe te passen met als doel het aantal mensen zonder startkwalificatie terug te brengen.

De WVA startkwalificatie houdt in dat een werkgever in het kader van de WVA-startkwalificatie vermindering van zijn belastingen kan aanvragen als hij een voormalig werkloze werknemer in dienst neemt en scholing laat volgen die er op gericht is de werknemer op startkwalificatieniveau te brengen. Een dienstbetrekking is hier wel een voorwaarde.

Indien u de afdrachtvermindering Onderwijs in het verleden onvolledig heeft toegepast kunt u deze repareren. Met ingang van 1 januari 2010 is de termijn waarin u de Wet Vermindering Afdracht kunt repareren gelijk getrokken aan de zogeheten bewaartermijn. De bewaartermijn van zeven jaar geldt als termijn waarin u uw administratie dient te bewaren. De termijn voor verzoeken tot teruggave van teveel betaalde loonbelasting was tot eind 2009 vijf jaar, maar is nu ook zeven jaar.

vdW Subsidiedesk is specialist in het repareren van onvolledig toegepaste afdrachtvermindering Onderwijs! Wij werken op no-cure no-pay principe en geven u graag gratis advies of het voor uw organisatie interessant kan zijn om een scan te doen! Neemt u eens vrijblijvend contact op met onze specialisten!

wga premie erd